Route:

The archaeological and historical heritage of Lanka Paruthi Vyravar kovil


Lanka Paruthi Vyravar kovil _50x50_143330426611.jpg

Lanka Paruthi Vyravar kovil

 • Chankanai, Sri Lanka

Places Nearby

  • Mavady Ganavairavar Kovil
   Mavady Ganavairav...
  • Sithamparam Ambalavanr Kovil
   Sithamparam Ambal...
  • Arasady Vyravar K...
  • Lanka Paruthi Vyr...
  • Nikara Gnanavyrav...
  • Iraddaipulam Gnan...
  • Aladai Vairavar K...
  • Anthikuli Gnanava...
  • Odakarai Sivan Ko...
  • Sivan Kovil
  • Nunasai Sivan Kov...
  • Muruka Moorthi Ko...
  • Eradijar pulam Va...
  • Maijer Kotti Vair...
  • Arasady Pliar Kov...
  • Kalainagar Kampan...