Route:

The archaeological and historical heritage of Karpaka venayakar


Karpaka venayakar _50x50_143330426611.jpg

Karpaka venayakar

 • Uyilankulam, Sri Lanka

Places Nearby

  • Karpaka venayakar
  • Iyanar kovil
  • Narasimmar Kovil
  • Sannarsi Kovil
  • Veravaththerer Ko...