Route:

The archaeological and historical heritage of Gnanavairavar kovil


Gnanavairavar kovil _50x50_143330426611.jpg

Gnanavairavar kovil

  • Karainagar, Sri Lanka

Places Nearby

    • Aalamkanru Gnanav...
    • Sadaiyaly Gnanava...
    • Gnanavairavar kov...
    • Srisithambareswar...