Route:

City » Okkampitiya, Sri Lanka

Listing of historical places in Okkampitiya, Sri Lanka


  • Dematamal Viharaya
    Dematamal Viharaya
    Okkampitiya, Sri Lanka