Route:

City » Kahatawala, Sri Lanka

Listing of historical places in Kahatawala, Sri Lanka


  • Image
    Kahatavela Gedara Suwarna Prathibembharama Rajamaha Viharaya
    Kahatawala, Sri Lanka