Route:

City » Eheliyagoda, Sri Lanka

Listing of historical places in Eheliyagoda, Sri Lanka


  • Kirialle Nadun Rajamaha Viharaya
    Kirialle Nadun Rajamaha Viharaya
    Eheliyagoda, Sri Lanka   
  • Image
    Diocese of Ratnapura
    Eheliyagoda, Sri Lanka